اطلاعات

نظرات شما همواره بازخوردی از چگونگی عملکرد مجموعه ماست با شرکت در نظر سنجی مارا به سمت خدمت رسانی بهتر هدایت کنید 

ایمیل : info@chlorpars.comنظرسنجی  

نحوه برخورد کارکنان فروش شرکت کلر پارس چگونه است؟


کیفیت و خلوص محصولات شرکت کلرپارس را چگونه ارزیابی می کنید؟


بسته بندی محصولات شرکت کلرپارس را چگونه ارزیابی می کنید؟


نحوه برخورد کارکنان انبار شرکت کلرپارس را چگونه ارزیابی می کنید؟


نحوه برخورد کارکنان حسابداری فروش شرکت کلرپارس را چگونه ارزیابی می کنید؟


قیمت محصولات شرکت کلرپارس را چگونه ارزیابی می کنید؟


زمان تحویل محصولات شرکت کلرپارس را چگونه ارزیابی می کنید؟